Tantowel önbarnitó kendő
Rendeljen telefonon: +36-30-9548-797
Kosár 0 darab termék Megrendelem

Adatvédelmi tájékoztató/ GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

A PROMOTA KER. KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1029 Budapest, Ördögárok út 175.
Az adatkezelő elérhetősége: mobil: +36 30 9548797
email: promota@t-online.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.                                                                                          

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, TanTowel hírlevélre feliratkozás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: - A Promota kKer. Kft. munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 1 éven belül vagy saját kérésre bármikor törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

 

 GDPR NYILATKOZAT

ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN

 

Alulírott, Promota Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Promota Kft.), székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 175., a webshop vevői (továbbiakban: Vevő) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük:

 

Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a Vevő személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a Promota-n kívül más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül feltüntetésre.

 

Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a Társaságunk üzleti feltételeiben foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Külön figyelemmel vagyunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.

 

Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési, mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi szerződött és jövőbeni szerződő Partnerünktől is.

 

Nyilatkozunk, hogy a Promota Kft. mindent megtesz – az adatkezelés megkezdése előtt – annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, azon célból, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó, őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésük során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.

 

Az adatkezelés során a Promota Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

 

Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket (alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

 

Budapest, 2018 május 11.

 

 

                                                                                             

×